Polish (Poland)English (United Kingdom)

WIRTUALNY SPACER

3dwioska.jpg

Gothic Way

gw_ua.jpg

Archiwum prasowe

prasa.jpg

Wyszukiwarka

Tutaj jesteś: Główna Statut

Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 lipca 2010 06:48

STATUT

Masłomęckiego Stowarzyszenia - Wioska Gotów”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Stowarzyszenie o nazwie: „Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów”, używające skróconej nazwy „Wioska Gotów” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w miejscowości  Masłomęcz.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z obowiązującymi tam przepisami prawa.


§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  oraz niniejszego statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

 

§ 6

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach a także może zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

§ 7

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 8

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

a) popularyzacja wiedzy o kulturowo - historycznym dziedzictwie regionu hrubieszowskiego,

b) promowanie szeroko rozumianej dziedziny archeologii,

c) promocja walorów turystyczno - krajoznawczych regionu hrubieszowskiego,

d) realizacja przedsięwzięć  w ramach projektu  „Gotania”,

e) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami tych państw,

h) realizacja innych projektów przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

§ 10

Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez:

a) zakładanie grup rekonstrukcji historycznych odtwarzających życie codzienne z różnych okresów historycznych,

b) organizację cyklicznych imprez i pokazów o charakterze edukacyjno-turystycznym o tematyce archeologicznej,

c) udział w cyklicznych imprezach o charakterze edukacyjno-turystycznym o tematyce archeologiczno – historycznej,

d) organizację archeologicznych konferencji naukowych, seminariów, prelekcji muzealnych, wystaw, warsztatów dawnych rzemiosł dla zorganizowanych grup oraz dla odbiorców indywidualnych,

e) obsługę turystyczną grup odwiedzających  region hrubieszowski,

f) doskonalenie umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty rzemiosł organizowanych dla członków Stowarzyszenia,

g) rozbudowę oraz opiekę nad infrastrukturą w obrębie Wioski Gotów,

h) aktywną współpracę Stowarzyszenia z jednostkami  samorządu terytorialnego, ośrodkami naukowymi, placówkami muzealnymi i innymi organizacjami pozarządowymi  w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i wystawienniczych o charakterze archeologiczno - historycznym, turystycznym,

j) wydawanie wydawnictw o charakterze promocyjnym i popularnonaukowym,

k) opracowywanie materiałów promocyjnych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

W Stowarzyszeniu wyróżnia się członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca  pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej potwierdzonej zgodą przedstawicieli ustawowych, bez konieczności przedstawiania opinii o której mowa w ust.1 lit. b.

 

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i realizację celów Statutowych.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 

§ 16

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

 

§ 17

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego i mogą tylko brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
i zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

4. Członek honorowy jest obowiązany:

a)      przestrzegać Statutu i uchwał Stowarzyszenia,

b)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 18

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)      pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,

2)      śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

3)      likwidacji członka będącego osobą prawną,

4)      wykluczenia przez Zarząd:

a)      z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres pół roku,

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania w terminie jednego miesiąca od powiadomienia przez Zarząd o treści uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby statutowych członków władz  uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§ 20

1.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

2.Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W  Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby statutowych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania statutu i dokonywanie zmian w statucie,

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa ,sekretarza,  skarbnika i członka.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes a odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, w sytuacjach określonych w § 18 ust. 1, pkt 1-3,

i) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz posiedzenia Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, z sponsoringu,

c)  dotacje, refundacje, subwencje, udziały, oprocentowanie lokat,

d) dochody z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie określonej w pkt 1 nie mają zastosowania przepisy § 20.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Poprawiony: wtorek, 26 stycznia 2016 08:15
 Copyright © 2024 Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Witryna stworzona dzięki Joomla!, która jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.


subskrybuj RSS